Information:

Grøndals spillerfond
FUNDATS:

Sidst opdateret 06. februar 2016 19:11

 

1. Fondens navn er Grøndals spillerfond under Københavns Bowling Union Kreds 14.  Fonden er stiftet af Unionsbestyrelsen den 6. september 1982, hvorfor kun Unionsbestyrelsen kan foretage ændringer i nærværende fundats.

Fondens formål er at yde støtte til klubber og kredse under Københavns Bowling Union. Støtten ydes bl.a. til ekstraordinære rejseomkostninger i forbindelse med turneringer og stævner Fonden må ikke oparbejde nogen formue.
2. Fondens midler tilvejebringes ved en passende afgift på alle seniorturneringskampe i K.I. Grøndal-centret, hvor banerne bliver stillet gratis til rådighed for KBU af kommunen.  Den årlige afgift må dog ikke indbringe over 100.000,-.kr.
3.1 Fondens bestyrelse består af formand, seniorleder, ungdomsleder og kasserer fra unionens 14. kreds samt unionskassereren.
 
3.2 Bortset fra udgifter i forbindelse med fondens virke (kørsel og fortæring), kan fondens midler kun anvendes på en sådan måde, som bestyrelsen udtrykkelig har bevilget midlerne til efter hver enkelt ansøgning.
4.1 Ansøgninger, der fremkommer i årets løb, kan komme i betragtning, hvis der er midler dertil.  Fondsbestyrelsen holder møde 2 gange årligt, fortrinsvis i januar og juni måned.
4.2 Bestyrelsen kan tage initiativ til at støtte et bestemt formål. Beslutningen herom skal dog tages i absolut enighed.
4.3 Ansøgninger skal stiles til fondens formand, som er den til enhver tid valgte kredsformand.
5.1 Bestyrelsen vælger en sekretær som fører en protokol over bestyrelsens beslutninger.  Hvis det er kredsens sekretær, kan denne indtræde i bestyrelsen, dog uden stemmeret.
5.2 Fondens kasserer, som er kredsens kasserer, skal holde fondens midler adskilt fra kredsens kasse på en speciel bankkonto og føre særskilt regnskab.
5.3 Fondens regnskab forelægges Unionsbestyrelsen én gang årligt primo februar i revideret stand og offentliggøres på KBUs ordinære repræsentantskabsmøde i marts måned.
5.4 Regnskabsåret følger kalenderåret, og regnskabet revideres af KBUs revisorer.
Genveje:
Siden 17. august 1999
  er KBUs hjemmeside
 besøgt gange

 

Har du kommentarer til hjemmesiden, er du velkommen til at skrive til mig
(Bente Makholm)

Tilsluttet DANMARKS BOWLING FORBUND og Danmarks Olympiske Komité

For at se mange af de forskellige indbydelser, startlister og resultatlister, skal du have installeret Acrobat-reader på din PC.